321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการอบรมและสอบ หลักสูตร "ทักษะและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ตามมาตรฐาน ICDL

001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการอบรมและสอบ หลักสูตร "ทักษะและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ตามมาตรฐาน ICDL หรือ มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16/402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery