321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิธีมอบรางวัลคนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในโอกาสเข้ารับรางวัลคนดีศรีลพบุรีครั้งที่ 10 ปีพุทธศักราช 2565  ในสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาคนดีในภาพรวม จัดโดยสภา​วัฒนธรรม​จังหวัด​ลพบุรี ณ สมาคมหน่วยบัญชาการพิเศษ วันที่ 25 กันยายน 2565

Free Joomla Lightbox Gallery