321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นฯ งานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

08

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและได้ร่วมเข้ารับรางวัลพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศนิทรรศการด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นในผลงาน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” รางวัลชมเชยใน “โครงการ Smart University” และรับรางวัลชมเชยโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นในผลงาน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

Free Joomla Lightbox Gallery