321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานจักสานในท้องถิ่น

001

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมย่อยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานจักสานในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565

 

Free Joomla Lightbox Gallery