321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

งานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

013

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2565 จัดบูธแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโครงการ Smart University ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "การปรับตัวและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่อนาคต" ภายใต้กรอบพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายของกระทรวง อว. ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565

 

Free Joomla Lightbox Gallery