321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2565

003

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒคุณาธร” ปี 2565 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม

Free Joomla Lightbox Gallery