321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์

113

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนหรือชุมชน ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 พร้อมติดแถบสี และติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC จัดมุมหนังสือพิเศษต่าง ๆ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ Internet จำนวน 20 เครื่อง เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ กิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

Free Joomla Lightbox Gallery