321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565

02

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ และวิธีการ Login เข้าใช้ Internet ภายในมหาวิทยาลัย โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

Free Joomla Lightbox Gallery