321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

06

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และนางอัญชลี เขื่อนขันธ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โครงการพลิกโฉม ปีงบประมาณ 2565) จัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565

Free Joomla Lightbox Gallery