321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร

016

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นายธงชัย ไสวงาม และนายวันชัย ปิดตานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ ICDL ระหว่างวันที่ 19, 30 เมษายน และ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16/402 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery