321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อบรมออนไลน์ การสร้าง Application อย่างง่ายด้วย THUNKABLE โดยไม่ต้องเขียน CODE

00

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ การสร้าง Application อย่างง่ายด้วย THUNKABLE โดยไม่ต้องเขียน CODE วิทยากรโดย นายวันชัย ปิดตานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

Free Joomla Lightbox Gallery