321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กศ.บป.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

01

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อแนะนำแนวทางการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00-11.30 น.

Free Joomla Lightbox Gallery