321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนกันยายน 2564

p64091408

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT)
  2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
  3. การจัดงานเกษียณอายุราชการของ นางธนัญญา สุขอุดม ในวันที่ 29 กันยายน 2564
  4. การส่งมอบงาน, งานในความรับผิดชอบในตำแหน่งงานของ นางธนัญญา สุขอุดม
  5. การดำเนินงานปรับการเข้าปกหนังสือ,การนำหนังสือเข้าชั้น
  6. การปรับตารางการทำงานในช่วง WFH
  7. การ weed หนังสือและนำไปจัดวางที่คณะต่างๆ เพื่อให้บริการโดยตรง

Free Joomla Lightbox Gallery