321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น (ออนไลน์) ประจำปี 2564

n640806107

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เรื่อง “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” (ออนไลน์) ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom และ Live on Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=sttL5HqLf84

โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดส่งวัสดุการทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่นที่ใช้ในการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทางไปรษณีย์ หลังจากทำกิจกรรมเสร็จผู้เข้าอบรมได้ถ่ายภาพคู่กับสมุดทำมือที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับมาทางกล่องข้อความเพจ : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี (https://www.facebook.com/library.tru

Free Joomla Lightbox Gallery