321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

p64051113

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และจัดกิจกรรมสมุดฉีกจากกระดาษเหลือใช้ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564

 

Free Joomla Lightbox Gallery