321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

km048

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องแนวการเขียนสมรรถนะหลัก สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 22 คน ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ ตลอดจนได้รับความรู้และเทคนิคในการเขียนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถใช้ในการเขียนสมรรถนะการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณเรวดี วงษ์สุวรรณ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ, คุณชวนชม สมนึก บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ชำนาญการ และ คุณราตรี คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในรูปแบบการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติการเขียนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ระหว่างวันที่ 22-23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery