321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564

127394

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2553
2. ติดตามผลการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน
3. แผนงานและปฏิทินงาน ปี พ.ศ.2564
4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562-2563
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2563
6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
7. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวชวนชม สมนึก บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการ

Free Joomla Lightbox Gallery