321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

DSC 0500

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 และจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอบบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น EBSCO

e003

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นการใช้งาน EDS และฐานข้อมูลจาก  EBSCO ที่ทางกระทรวง อว.บอกรับประจำปี 2564 (New normal service : fight COVID-19) โดยบริษัท EBSCO กิจกรรมการอบรมออนไลน์แบบ Interactive ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด"

p6401001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด" โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง และ คุณธีรสินทร์ กิ่งจำปา ผู้จัดการร้านฟลอรัลเฮ้าส์เว็ดดิ้งแพลนเนอร์ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง AV2 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564

127394

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2553
2. ติดตามผลการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน
3. แผนงานและปฏิทินงาน ปี พ.ศ.2564
4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562-2563
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2563
6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
7. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวชวนชม สมนึก บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

210107000

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้กรอบ
แนวคิด "New Normal Library: Opportunities & Challenges" ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Facebook Live)

อ่านเพิ่มเติม...