321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Librarian's Talk ตอน ละคร OnAir

p6403269

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Librarian's Talk ตอน ละคร OnAir เชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมพูดคุยไปกับ พี่ๆ บรรณารักษ์ ที่จะนำนิยายที่นำไปทำเป็นละครที่ Onair ในตอนนี้ เรื่องไหนสนุก เรื่องไหนซึ้ง เศร้า จะเท่าในนิยายหรือไม่? ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

แทนคำขอบคุณ "ความสุข ความทรงจำ"

tt16

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

km048

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องแนวการเขียนสมรรถนะหลัก สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 22 คน ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ ตลอดจนได้รับความรู้และเทคนิคในการเขียนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถใช้ในการเขียนสมรรถนะการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณเรวดี วงษ์สุวรรณ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ, คุณชวนชม สมนึก บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ชำนาญการ และ คุณราตรี คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในรูปแบบการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติการเขียนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ระหว่างวันที่ 22-23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

128748

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. สรุปผลการตรวจสอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
2. บันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2564
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม Talk and Joy วันเด็กยุคใหม่ใส่ใจ New Normal
5. รายงานผลโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด"
6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
7. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน มกราคม 2564

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย

ESC 21152

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000 - 900 และจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

อ่านเพิ่มเติม...