321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

km048

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องแนวการเขียนสมรรถนะหลัก สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 22 คน ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ ตลอดจนได้รับความรู้และเทคนิคในการเขียนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถใช้ในการเขียนสมรรถนะการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณเรวดี วงษ์สุวรรณ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ, คุณชวนชม สมนึก บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ชำนาญการ และ คุณราตรี คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในรูปแบบการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติการเขียนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ระหว่างวันที่ 22-23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย

ESC 21152

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000 - 900 และจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอบบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น EBSCO

e003

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นการใช้งาน EDS และฐานข้อมูลจาก  EBSCO ที่ทางกระทรวง อว.บอกรับประจำปี 2564 (New normal service : fight COVID-19) โดยบริษัท EBSCO กิจกรรมการอบรมออนไลน์แบบ Interactive ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

DSC 0500

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 และจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564

127394

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2553
2. ติดตามผลการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน
3. แผนงานและปฏิทินงาน ปี พ.ศ.2564
4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562-2563
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2563
6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
7. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวชวนชม สมนึก บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...