321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Science Direct

p64092801

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.30-16.30 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect การอบรมออนไลน์ผ่าน zoom ด้วยความร่วมมือระหว่าง Elsevier และ MHESI สำหรับการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect ในหัวข้อ

 • Research Workllow (ขั้นตอนการทำวิจัย)
 • Database Literacy: ScienceDirect (ทักษะความเข้าใจและการใช้ฐานข้อมูล ScienceDireci)
 • Elsevier's Author Companion: Joural Finder (โปรแกรมช่วยคัดเลือกวารสาร)
 • Elsevier's e-Learing Source: Research Academy (แหล่งความรู้ออนไลน์สำหรับนักวิจัย)
อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2564

p64092309

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

 1. อนุมัติปฏิทินกำหนดการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
 2. ผลจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
 3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม...

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี

p640921112

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยอาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี โดยเมื่อเวลา 09.09 น. เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานธรรม จากนั้นเวลา 10.09 น. เป็นพิธีทำบุญและถวายอาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

งานด้วยรักและผูกพัน 64

p640921202

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 "ด้วยรักและผูกพัน 64" ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งมีบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน ได้แก่ นางธนัญญา สุขอุดม บุคลากรประจำส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีพิธีมอบพวงมาลัย การมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนกันยายน 2564

p64091408

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

 1. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT)
 2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
 3. การจัดงานเกษียณอายุราชการของ นางธนัญญา สุขอุดม ในวันที่ 29 กันยายน 2564
 4. การส่งมอบงาน, งานในความรับผิดชอบในตำแหน่งงานของ นางธนัญญา สุขอุดม
 5. การดำเนินงานปรับการเข้าปกหนังสือ,การนำหนังสือเข้าชั้น
 6. การปรับตารางการทำงานในช่วง WFH
 7. การ weed หนังสือและนำไปจัดวางที่คณะต่างๆ เพื่อให้บริการโดยตรง
อ่านเพิ่มเติม...