321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2565

029

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานพิธีทำบุญ และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)

188

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนหรือชุมชน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 และ 7 เมษายน 2565 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 และติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC จัดมุมหนังสือพิเศษต่าง ๆ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ กิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ Library Online Tour นักศึกษาปริญญาตรี

013

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ Library Online Tour ให้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี โดยเป็นการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

001

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ ชั้น 2 ห้องเทพสตรีนิทัศน์ อาคารบรรณราชนครินทร์

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565

011

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  • รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • สรุปผลติดตามการทำงานของสำนัก ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน
อ่านเพิ่มเติม...