321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

อบรมออนไลน์ ประเพณีและวัฒนธรรมจีนที่น่าเรียนรู้

01

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ ประเพณีและวัฒนธรรมจีนที่น่าเรียนรู้ วิทยากรโดยอาจารย์วินกรณ์ ชัยเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น

01

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น วิทยากรโดยอาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Library Tour นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

18

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการให้ความรู้และทักษะการเข้าไปใช้บริการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม Library Tour ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 20 และ 25 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565

03

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  • รายงานติดตามติดตามการดำเนินการงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2566-2570
อ่านเพิ่มเติม...

งานทำบุญกลางบ้านสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565

023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงานทำบุญกลางบ้านสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานธรรม และห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...