321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

อบรมออนไลน์ เทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

00

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ เทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วิทยากรโดย นางสาวสุกัญญา บุญทวี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ การทำการตลาดดิจิทัลเพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่

000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ การทำการตลาดดิจิทัลเพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ การสร้าง Application อย่างง่ายด้วย THUNKABLE โดยไม่ต้องเขียน CODE

00

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ การสร้าง Application อย่างง่ายด้วย THUNKABLE โดยไม่ต้องเขียน CODE วิทยากรโดย นายวันชัย ปิดตานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร

016

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นายธงชัย ไสวงาม และนายวันชัย ปิดตานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ ICDL ระหว่างวันที่ 19, 30 เมษายน และ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16/402 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กศ.บป.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

01

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อแนะนำแนวทางการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00-11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...