321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

อบรมออนไลน์ การ​จัดเก็บ​ข้อมูล​วิทยา​นิพนธ์​ลงสู่ฐานข้อมูล TDC

01

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ การ​จัดเก็บ​ข้อมูล​วิทยา​นิพนธ์​ลงสู่ฐานข้อมูล TDC วิทยากรโดย นางวรนุช โพธิ์สุวรรณ บรรณารักษ์ ชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2565

02

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  • แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง)
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

087

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช และไอดิน โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 โดยมีการอบรมและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการเชื่อมโยงองค์ประกอบยุทธศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ การประยุกต์การบริหารความเสี่ยง การวางแผนและ OKRs (Objective and Key Results)

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน

001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พรทิวา จุลสุคนธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการให้บริการวิชาการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

54

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการให้บริการวิชาการจัดห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยตรวจสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้ความรู้ในการลงรายการบรรณานุกรม และได้มอบสื่อการเรียนรู้หนังสือพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับห้องสมุดโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...