321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย"

IMG 4460 resize โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย" 12 - 13 มีนาคม 58 ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางลี่"

IMG 4274 resize โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางลี่" ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 58

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

10351755 1034384653242958 3977806810185138994 n อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย" วันที่ 28 ม.ค. 58 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 16 ชั้น 4 ห้อง 16/402 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี

10830630 1043720045642752 3365493399340638880 oเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กำเนิดถิ่นฐาน ความเป็นอยู่ และการแต่งกาย"  และชมการสาธิต / ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละชุมชนจากฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ชุมชนไทยรามัญ ลาวแง้ว ไทยเบิ้ง ไทยพวน สาธิตการประดิษฐ์งานใบตอง ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 8

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1049111 1019845408030216 8465443930750061689 o โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...