321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)

IMG 6335 resize โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการของ MARC21 และการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมด้วย MARC Analyzer" ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text

IMG 6117 resize อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text, Academic Search Complete, Computer & Applied Science Complete, Education Research Complete และ H.W. Wilson (12 subjects) เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

IMG 5301 resizeโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ AV2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

IMG 5838 resize

  • โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต-
    พัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 5209 resize โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย MARC21 และ RDA" ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...