321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

p64070609

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563  ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ผ่านระบบออนไลน์  zoom ระหว่างวันที่ 1-2 และ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ อย่างไรกับบรรณานุกรมและการอ้างอิง

p640630201

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ในหัวข้อ อย่างไรกับบรรณานุกรมและการอ้างอิง โดย นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ (วิทยากร) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=uG97U7FaMHM) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

pp64062814

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ร่วมพิจารณาทบทวน และร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้อง AV2 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2564

p640630101

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Librarians Talk สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง

p64062500

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง  เรื่องราวของนักกวีชื่อดังที่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม "สุนทรภู่"  ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...