321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การอบรมออนไลน์ การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน

p64072200

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการอบรมออนไลน์ การนำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน โดย ดร.เทพชัพ ทรัพย์นิธิ อุปนายกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom และ Live on Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=XfNmZRILGF4

Free Joomla Lightbox Gallery

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

n64072101

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  1. รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรรมการ
  3. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
  4. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการและเลขานุการ

Free Joomla Lightbox Gallery

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

p64070902

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ และนางสาวนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้ทำการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้บริการ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (ออนไลน์)

p64071500

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการอบรมการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณธาดา วรุณโชติจัดการสำนักส่งเสริมฉลากคาร์บอนและนวัตกรรมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom และ ทาง facebook สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery

กิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดวามเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID 19)

p64070800

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดวามเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID 19) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ zoom ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 มีการแจ้งการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน 7ส และบรรยาย “การพัฒนามาตรฐาน 7ส” โดย อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กำหนดกลุ่มกิจกรรมและพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วนงานสำนักงาน ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานบริการสารสนเทศ และส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม 7ส ของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมรองรับการตรวจประเมิน 7 ส

อ่านเพิ่มเติม...