321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2564

p64082001

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  2. แผนการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2565
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

p64081101

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรได้ทำพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากนั้นคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ชั้น 1 อาคารรัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น (ออนไลน์) ประจำปี 2564

n640806107

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เรื่อง “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” (ออนไลน์) ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom และ Live on Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=sttL5HqLf84

โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดส่งวัสดุการทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่นที่ใช้ในการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทางไปรษณีย์ หลังจากทำกิจกรรมเสร็จผู้เข้าอบรมได้ถ่ายภาพคู่กับสมุดทำมือที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับมาทางกล่องข้อความเพจ : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี (https://www.facebook.com/library.tru

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 7 ส การทำความสะอาดเพื่อลดวามเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID 19)

p640806203

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดวามเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID 19) เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 7 ส กลุ่มกิจกรรมและพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วนงานสำนักงาน ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานบริการสารสนเทศ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นคณะกรรมการตรวจ 7ส ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

p64072700

เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชั้น 1 อาคารรัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากนั้นคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรได้ทำพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...