321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการให้บริการวิชาการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

54

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการให้บริการวิชาการจัดห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยตรวจสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้ความรู้ในการลงรายการบรรณานุกรม และได้มอบสื่อการเรียนรู้หนังสือพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับห้องสมุดโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

20

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตำแหน่ง : Account Manager จาก สนพ. Gale, a Cengage Learning อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินห้องสมุดสีเขียว

01

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการการอบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 วิทยากรโดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว บรรยายเรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว และคณะทำงาน นำเสนอข้อมูลการประเมินตนเองเบื้องต้น ตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ดำเนินการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ เทคนิคการออกแบบสื่อการสอนให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม CANVA

00

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ เทคนิคการออกแบบสื่อการสอนให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม CANVA วิทยากรโดย นางสาวนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่

14

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พรทิวา จุลสุคนธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : https://www.facebook.com/library.tru เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...