321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น AR

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริง เสริม (AR)” ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

AR-66021819 Page 1

AR-66021819 Page 2

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบ ONSite ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี