321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpGexIZXunbG-hhAPlQiBlBKM_MeR873HVxM-9qQyVlekzsQ/viewform

n660123