321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

จุลสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 86

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในรูปแบบไฟล์ข้อมูลจุลสาร ฉบับที่ 86 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยให้ผู้สนใจทั่วไปรับทราบ
URL : http://pr.rmutsv.ac.th/node/2269

n6511042