321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย องค์กรวิจัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยส่งบทคัดย่องานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชฑูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่สนับสนุน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย องค์กรวิจัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยส่งบทคัดย่องานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022 จัดโดย Sri Lanka Technological Campus (SLTC) Research University ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ในหัวข้อ "Technological Advancement for Sustainability" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดย IRC 2022 จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งจัดนิทรรศการ สัมมนาและจัดประชุมในหัวข้อ (theme) ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานหรือผู้สนใจทราบ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://easychair.org/conferences/?conf=irc2022  และลงทะเบียนที่ https://irc2022.sltc.ac.lk หมายเลขโทรศัพท์ +๙๔-๐๗๐๒๐๕๔๔๙๕ , +๙๔-๐๗๐๑๙๗๔๓๓๔ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

 

IRC-2022