321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ผลงานการพัฒนาเว็บไซต์จากโครงการเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์อย่างง่าย การพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ด้วย WIX เพื่อการพัฒนางาน และเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น วิทยากรโดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และได้รวบรวมผลงานของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผลงานดังนี้

053

คุณยุทธพิชัย จามน้อยพรม : https://yutsnru.wixsite.com/wixyut


 

054

คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร : https://sumon61.wixsite.com/sumon


 

055

คุณนันทภพ ศิริภิพัฒน์ธนากูล : https://nantaphopp2.wixsite.com/my-site-1?fbclid=IwAR1cA10aKcRk7UPSHid2TbUUUyPQUt5Vlx5UTNWrMR04bYlZYx9aPmStPXY


 

056

คุณกฤติยา ขจรมา : https://krittiyacs.wixsite.com/pnrkrit


 

057

คุณทิพวรรณ มีพึ่ง : https://kmee01.wixsite.com/tippawanmeepung/