321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีลพบุรี" สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ (คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ)ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีลพบุรี" สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

n650913