321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ 25-26 กรกฎาคม 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี