321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ

  • เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์อย่างง่าย
  • การพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ด้วย WIX เพื่อการพัฒนางาน และเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น

วิทยากรโดย
อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://forms.gle/a46nUksyE62yu5KE8

n650721