321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"

โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ส่งผลงานร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565

n6506212