321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ผ่อนผันให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต้องชำระค่าปรับ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผ่อนผันให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต้องชำระค่าปรับ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2565

n650621