321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ผลการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้รับรางวัลวิจัยด้านเงินทุนภายนอก สำนักวิทยบริการฯ จึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อีกครั้ง

n6505102