321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แนะนำรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

n6503282