321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ปรับขยายกำหนดคืนหนังสือ จากเดิม 31 มีนาคม 2565 เป็น 30 เมษายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ : จุดบริการยืม-คืน (ในเวลาทำการ) และตู้คืนหนังสืออัตโนมัติตลอด 24 ชม.
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ : http://e-library.tru.ac.th:8991/F

n650328