321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อเรื่อง "สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนเพื่ออนาคต"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อเรื่อง "สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนเพื่ออนาคต" โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมผ่านชองทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM
หมายเหตุ : อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการทดสอบความรู้

n650324