321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมีมติแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อไป

n650227