321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ (วิทย์ติดเลนส์) ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางและสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดการประกวดรอบที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2565 เปิดรับผลงานภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "Image of Science วิจิตร วิจัย"

6502171