321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประชาสัมพันธ์วารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจร ของ สนข. และสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และสร้างการจดจำในภารกิจและชื่อขององค์กร ไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง

6502151