321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564)

วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564) /สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วารสาร “วัฒนเทพ” ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม นำเสนอองค์ความรู้จำนวน 6 เรื่องที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีการแบ่งหัวเรื่องไว้เป็น 3 ด้านคือ

  1. ด้านประวัติศาสตร์
  2. ด้านศิลปะ
  3. ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรม

URLวารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564)

cultru256401011