321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการด้านการบริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาและผู้รับบริการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564
โดยมีช่องทางในการตอบแบบสอบถามสามารถทำได้ 2 วิธี

  1. ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3An1Jou
  2. สแกน qr code

n640811